Integritetspolicy

1. Inledning

1.1 Vi har åtagit oss att skydda integriteten för våra webbplatsbesökare och tjänstanvändare.

1.2 Denna policy gäller där vi agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter från våra webbplatsbesökare och tjänstanvändare; med andra ord, där vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av dessa personuppgifter.

1.3 Vi använder cookies på vår webbplats. I den mån dessa cookies inte är strikt nödvändiga för tillhandahållandet av vår webbplats och tjänster, kommer vi att be dig att samtycka till vår användning av cookies när du första gången besöker vår webbplats.

1.4 Vår webbplats innehåller integritetskontroller som påverkar hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Genom att använda sekretesskontrollerna kan du ange om du vill ta emot direktmarknadsföring och begränsa publiceringen av din information. Du kan komma åt integritetskontrollerna via https://www.chesterfieldsofacompany.com/.

1.5 I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till Chesterfield Sofa Company Ltd. För mer information om oss, se avsnitt 13.

2. Kreditera

2.1 Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3. Hur vi använder dina personuppgifter

3.1 I avsnitt 3 har vi angett:

(a) De allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan behandla.

(b) När det gäller personuppgifter som vi inte erhållit direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter.

(c) Syftet med vilka vi får behandla personuppgifter och

d) Processens rättsliga grunder.

3.2 Vi kan komma att behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster ("användningsdata"). Användningsdata kan inkludera din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, referenskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar, såväl som information om tidpunkt, frekvens och mönster för din tjänstanvändning. Källan till användningsdata är vårt analytiska spårningssystem. Dessa användningsuppgifter kan behandlas i syfte att analysera användningen av webbplatsen och tjänsterna. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen att övervaka och förbättra vår webbplats och tjänster.

3.3 Vi kan komma att behandla din webbplats användarkontodata ("kontodata"). Kontouppgifterna kan innehålla ditt namn och din e-postadress. Källan till kontodata är du eller din arbetsgivare. Kontouppgifterna kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, underhålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.4 Vi kan komma att behandla information som du lägger upp för publicering på vår webbplats eller via våra tjänster ("publiceringsdata"). Publiceringsuppgifterna kan behandlas i syfte att möjliggöra sådan publicering och administrera vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.5 Vi kan behandla information som finns i alla förfrågningar du skickar till oss om varor och/eller tjänster ("förfrågningsdata"). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och/eller tjänster till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.6 Vi kan komma att behandla information som rör transaktioner, inklusive köp av varor och/eller tjänster, som du ingår med oss ​​och/eller via vår webbplats ("transaktionsdata"). Transaktionsdata kan inkludera dina kontaktuppgifter, dina kortuppgifter och transaktionsdetaljer. Källan till transaktionsdata är du och/eller vår betaltjänstleverantör. Transaktionsuppgifterna kan behandlas i syfte att tillhandahålla de köpta varorna och/eller tjänsterna och föra korrekta register över dessa transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av ett kontrakt mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal; förutsatt att, om du inte är den person som avtalar med oss, är den rättsliga grunden för denna behandling våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och vår verksamhet.

3.7 Vi kan komma att behandla information som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev ("aviseringsdata"). Aviseringsuppgifterna kan behandlas i syfte att skicka relevanta meddelanden och/eller nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen kommunikation med våra webbplatsbesökare och tjänstanvändare ELLER fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.8 Vi kan bearbeta identifierade allmänna datakategorier. Dessa data kan inkludera listspecifika uppgifter. Källan till denna data är identifieringskälla. Dessa uppgifter kan behandlas för särskilda ändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen specificera legitima intressen ELLER fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.9 Vi kan behandla alla dina personuppgifter som identifieras i denna policy där det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och hävdandet av våra lagliga rättigheter, dina lagliga rättigheter och andras lagliga rättigheter.

3.10 Vi kan komma att behandla alla dina personuppgifter som identifieras i denna policy när det är nödvändigt i syfte att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker eller få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen ett korrekt skydd av vår verksamhet mot risker.

3.11 Utöver de specifika ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 3, kan vi också behandla någon av dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller i för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

3.12 Vänligen lämna inte någon annans personuppgifter till oss, såvida vi inte uppmanar dig att göra det.

4. Ge dina personuppgifter till andra

4.1 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och/eller professionella rådgivare i den mån det rimligen är nödvändigt för syftet att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning eller upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstol förfarande eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

4.2 Dina personuppgifter som lagras i vår webbplatsdatabas ELLER Identifiera persondatakategorier eller -kategorier kommer att lagras på servrarna hos våra värdtjänstleverantörer som identifieras på https://www.chesterfieldsofacompany.com/.

4.3 Vi kan avslöja specifika personuppgifter kategorier eller kategorier till våra leverantörer eller underleverantörer identifierade på Https://www.chesterfieldsofacompany.com/ i den mån det rimligen är nödvändigt för specificerade ändamål.

4.4 Utöver det specifika avslöjandet av personuppgifter som anges i detta avsnitt 4, kan vi komma att avslöja dina personuppgifter där sådant avslöjande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen. Vi kan också avslöja dina personuppgifter där ett sådant avslöjande är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

5. Internationella överföringar av dina personuppgifter

5.1 I avsnitt 5 tillhandahåller vi information om under vilka omständigheter dina personuppgifter kan överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5.2 Hostingfaciliteterna för vår webbplats finns i angivna länder. Europeiska kommissionen har fattat ett "tillräcklighetsbeslut" med avseende på dataskyddslagarna i vart och ett av dessa länder. Överföringar till vart och ett av dessa länder kommer att skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av standarddataskyddsklausuler som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, varav en kopia du kan få från källan ELLER specificera lämpliga skyddsåtgärder och sätt att få en kopia.

5.3 Ange kategori eller kategorier av leverantör eller underleverantör är ELLER är belägna i angivna länder. Europeiska kommissionen har fattat ett "tillräcklighetsbeslut" med avseende på dataskyddslagarna i vart och ett av dessa länder. Överföringar till vart och ett av dessa länder kommer att skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av standardklausuler för dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, varav en kopia kan erhållas från källan ELLER specificera lämpliga skyddsåtgärder och sätt att få en kopia.

5.4 Du godkänner att personuppgifter som du lämnar för publicering via vår webbplats eller tjänster kan vara tillgängliga, via internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra andras användning (eller missbruk) av sådana personuppgifter.

6. Behåll och radera personuppgifter

6.1 Avsnitt 6 anger våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter i samband med lagring och radering av personuppgifter.

6.2 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.

6.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:

(a) Användningsdata kommer att bevaras under en period på minst 30 dagar efter insamlingsdatumet och under en period på högst 90 dagar efter det datumet.

(b) Kontodata kommer att bevaras under en period på minst ett år efter det att det relevanta kontot stängdes och under en period på högst tio år efter det datumet.

(c) publiceringsdata kommer att bevaras under en period av minst 30 dagar efter det datum då den relevanta publikationen upphör att publiceras på vår webbplats eller via våra tjänster, och under en period av högst 90 dagar efter det datumet;

(d) Förfrågningsuppgifter kommer att bevaras under en period på minst ett år efter datumet för förfrågan och under en period på högst tre år efter detta datum.

(e) Transaktionsdata kommer att bevaras under minst ett år efter transaktionsdatumet och under en period av högst tio år efter det datumet.

(f) aviseringsdata kommer att bevaras under en period på minst 30 dagar efter det datum då vi instrueras att sluta skicka meddelandena, och under en period på högst 1 år efter det datumet (förutsatt att vi kommer att behålla meddelandedata i den mån det är nödvändigt för att uppfylla alla önskemål du gör om att aktivt undertrycka meddelanden); och

g) Uppgiftskategorin kommer att bevaras under en period av minst 1 år och under en period av högst 10 år.

6.4 Oaktat de övriga bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter om sådan lagring är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

7. dina rättigheter

7.1 I detta avsnitt 7 har vi listat de rättigheter som du har enligt dataskyddslagstiftningen.

7.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd är:

(a) rätten till åtkomst – du kan begära kopior av dina personuppgifter;

(b) rätten till rättelse – du kan be oss att korrigera felaktiga personuppgifter och att komplettera ofullständiga personuppgifter;

(c) rätten till radering – du kan be oss att radera dina personuppgifter;

(d) rätten att begränsa behandlingen – du kan begära användning för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;

(e) rätten att invända mot behandling – du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter;

(f) rätten till dataportabilitet – du kan begära att vi överför dina personuppgifter till en annan organisation eller till dig;

(g) rätten att klaga till en tillsynsmyndighet – du kan klaga på vår behandling av dina personuppgifter; och

(h) rätten att återkalla samtycke – i den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke, kan du återkalla det samtycket.

7.3 Dessa rättigheter är föremål för vissa begränsningar och undantag. Du kan lära dig mer om de registrerades rättigheter genom att besöka https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Du kan utöva alla dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter genom skriftligt meddelande till oss, med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

8. Om cookies

8.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

8.2-kakor kan vara antingen "ihållande" cookies eller "session" -kakor: en ihållande cookie lagras av en webbläsare och kommer att vara giltig fram till dess inställda utgångsdatum, såvida inte användaren raderat före utgångsdatumet. en session cookie å andra sidan kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen när webbläsaren är stängd.

8.3 Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara länkade till informationen som lagras i och erhålls från cookies.

9. Kakor som vi använder

9.1 Vi använder cookies för följande ändamål:

(a) autentisering och status – vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats, och för att avgöra om du är inloggad på webbplatsen (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies);

(b) personalisering – vi använder cookies för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa webbplatsen åt dig (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies);

(c) säkerhet – vi använder cookies som en del av de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter, och för att skydda vår webbplats och tjänster i allmänhet (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies);

(d) reklam – vi använder cookies för att hjälpa oss att visa annonser som är relevanta för dig (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies);

(e) analys – vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och prestandan av vår webbplats och tjänster (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies); och

(f) cookie-samtycke – vi använder cookies för att lagra dina preferenser i förhållande till användningen av cookies mer generellt (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies).

10. Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

10.1 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och de cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

10.2 Vi använder Google Analytics. Google Analytics samlar in information om användningen av vår webbplats med hjälp av cookies. Informationen som samlas in används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Du kan ta reda på mer om Googles användning av information genom att besöka https://www.google.com/policies/privacy/partners/ och du kan granska Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy. De relevanta cookies är: identifiera cookies.

10.3 Vi använder identifiera tjänsteleverantör för att specificera tjänsten. Den här tjänsten använder cookies för specifika ändamål. Du kan se integritetspolicyn för denna tjänsteleverantör på https://www.chesterfieldsofacompany.com/. De relevanta cookies är: identifiera cookies.

11. Hantera cookies

11.1 De flesta webbläsare tillåter dig att vägra att acceptera cookies och att radera cookies. Metoderna för att göra det varierar från webbläsare till webbläsare, och från version till version. Du kan dock få aktuell information om att blockera och radera cookies via dessa länkar:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Krom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); och

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

11.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser.

11.3 Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida.

12. Tillägg

12.1 Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida.

12.2 Du bör kolla denna sida ibland för att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

12.3 Vi kan ELLER kommer att meddela dig om ändringar ELLER betydande ändringar av denna policy via e-post.

13. våra uppgifter

13.1 Denna webbplats ägs och drivs av Chesterfield Sofa Company Ltd.

13.2 Vi är registrerade i England och Wales under registreringsnummer 07863177, och vårt registrerade kontor är på 366 Holcombe Road, Greenmount, Bury, Lancashire, BL8 4DT.

13.3 Vår huvudsakliga verksamhet är Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Storbritannien.

13.4 Du kan kontakta oss:

(a) per post till den postadress som anges ovan

(b) använd vår kontaktformulär

(c) per telefon, på kontaktnumret som publiceras på vår webbplats; eller

(d) via e-post, med hjälp av den e-postadress som publiceras på vår hemsida.

14. Dataskyddsansvarig

14.1 Vårt dataskyddsombuds kontaktuppgifter är: Joanne Spencer, Chesterfield Sofa Company Ltd, Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Storbritannien.