Integritetspolicy

1. Introduktion

1.1 Vi har åtagit oss att skydda integriteten för våra besökare och serviceanvändare på webbplatsen.

1.2 Denna policy gäller när vi agerar som en databehandlare med avseende på personliga uppgifter från våra webbplatsbesökare och serviceanvändare; med andra ord, där vi bestämmer syften och medel för behandlingen av den personliga informationen.

1.3 Vi använder cookies på vår webbplats. I den mån dessa cookies inte är absolut nödvändiga för tillhandahållandet av vår webbplats och tjänster kommer vi att be dig att godkänna vår användning av cookies när du först besöker vår webbplats.

1.4 Vår webbplats innehåller integritetskontroller som påverkar hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att använda sekretesskontrollerna kan du ange om du vill få direkt marknadsföringskommunikation och begränsa publiceringen av din information. Du kan komma åt sekretesskontrollerna via https://chesterfieldsofacompany.com/.

1.5 I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till Chesterfield Sofa Company Ltd. För mer information om oss, se Avsnitt 13.

2. Kreditera

2.1 Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3. Hur vi använder dina personuppgifter

3.1 I avsnitt 3 har vi redogjort för:

(a) De allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan behandla.

(b) När det gäller personuppgifter som vi inte erhållit direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter.

(c) Syftet med vilka vi får behandla personuppgifter och

d) Processens rättsliga grunder.

3.2 Vi kan behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster ("användningsdata"). Användningsdata kan inkludera din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar, samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din tjänstanvändning. Källan till användningsdata är vårt analysspårningssystem. Denna användningsinformation kan behandlas i syfte att analysera användningen av webbplatsen och tjänsterna. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen övervakning och förbättring av vår webbplats och tjänster.

3.3 Vi kan behandla dina webbplatsanvändarkontodata ("kontodata"). Kontodata kan innehålla ditt namn och din e-postadress. Källan till kontodata är du eller din arbetsgivare. Kontodata kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten på vår webbplats och tjänster, underhålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra berättigade intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER utförandet av ett kontrakt mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant kontrakt.

3.4 Vi kan behandla information som du publicerar för publicering på vår webbplats eller genom våra tjänster ("publiceringsdata"). Publikationsinformationen kan behandlas i syfte att möjliggöra sådan publicering och administrera vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra berättigade intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER utförandet av ett kontrakt mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant kontrakt.

3.5 Vi kan behandla information som finns i alla förfrågningar du skickar till oss angående varor och / eller tjänster (”förfrågningsdata”). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och / eller tjänster till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra berättigade intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER genomförandet av ett kontrakt mellan dig och oss och / eller vidtagande åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant kontrakt.

3.6 Vi kan behandla information som rör transaktioner, inklusive köp av varor och / eller tjänster, som du ingår med oss ​​och / eller via vår webbplats ("transaktionsdata"). Transaktionsdata kan innehålla dina kontaktuppgifter, dina kortinformation och transaktionsinformationen. Källan till transaktionsdata är du och / eller vår leverantör av betaltjänster. Transaktionsinformationen kan behandlas i syfte att tillhandahålla de köpta varorna och / eller tjänsterna och hålla korrekt register över dessa transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är utförandet av ett kontrakt mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant kontrakt; förutsatt att om du inte är den person som kontrakterar oss är den rättsliga grunden för denna behandling våra berättigade intressen, nämligen rätt administration av vår webbplats och vår verksamhet.

3.7 Vi kan behandla information som du tillhandahåller oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev ("meddelandedata"). Meddelandedata kan behandlas i syfte att skicka dig relevanta meddelanden och / eller nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen kommunikation med våra webbplatsbesökare och serviceanvändare ELLER utförandet av ett kontrakt mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant kontrakt.

3.8 Vi kan behandla identifiera den allmänna datakategorin. Dessa data kan innehålla listspecifika data. Källan till dessa data är identifiera källa. Dessa data kan behandlas för specifika ändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen specificera legitima intressen ELLER utförandet av ett kontrakt mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant avtal.

3.9 Vi kan behandla någon av dina personuppgifter som identifieras i denna policy vid behov för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i rättsförfaranden eller i ett administrativt eller utanför domstolsförfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och påståendet om våra juridiska rättigheter, dina juridiska rättigheter och andras lagliga rättigheter.

3.10 Vi kan behandla alla dina personuppgifter som identifieras i denna policy vid behov för att få eller bibehålla försäkringsskydd, hantera risker eller få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen ett korrekt skydd av vår verksamhet mot risker.

3.11 Förutom de specifika syften för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 3, kan vi också behandla någon av dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som vi är föremål för, eller i för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

3.12 Vänligen lämna inte någon annans personuppgifter till oss, såvida vi inte uppmanar dig att göra det.

4. Ge dina personuppgifter till andra

4.1 Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsbolag och / eller professionella rådgivare i den mån det är rimligt nödvändigt för att få eller bibehålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning eller etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstol förfaranden eller i ett administrativt eller utanför domstolsförfarande.

4.2 Dina personuppgifter som finns i vår webbplatsdatabas ELLER Identifiera kategorier eller kategorier för personuppgifter kommer att lagras på servrarna hos våra webbhotellleverantörer som identifieras på https://chesterfieldsofacompany.com/.

4.3 Vi kan avslöja specificera personuppgifter kategori eller kategorier till våra leverantörer eller underleverantörer identifierade på Https://chesterfieldsofacompany.com/ i den mån det är rimligt nödvändigt för specifika ändamål.

4.4 Utöver de specifika avslöjanden av personuppgifter som anges i detta avsnitt 4, kan vi lämna ut dina personuppgifter där sådan avslöjande är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen för en annan fysisk person. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om sådan avslöjande är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utanför domstolsförfarande.

5. Internationella överföringar av dina personuppgifter

5.1 I avsnitt 5 tillhandahåller vi information om omständigheterna under vilka dina personuppgifter kan överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5.2 Värdfaciliteterna för vår webbplats finns i specifika länder. Europeiska kommissionen har fattat ett ”adekvat beslut” vad gäller lagarna om dataskydd i vart och ett av dessa länder. Överföringar till vart och ett av dessa länder kommer att skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av klausuler om standardskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, en kopia som du kan få från källan ELLER specificera lämpliga skyddsåtgärder och medel för att få en kopia.

5.3 Ange kategori eller kategorier av leverantör eller underleverantör är ELLER finns i specifika länder. Europeiska kommissionen har fattat ett ”adekvat beslut” vad gäller lagarna om dataskydd i vart och ett av dessa länder. Överföringar till vart och ett av dessa länder kommer att skyddas med lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av klausuler om standardskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, vars kopia kan erhållas från källan ELLER specificera lämpliga skyddsåtgärder och medel för att få en kopia.

5.4 Du erkänner att personuppgifter som du skickar för publicering via vår webbplats eller tjänster kan vara tillgängliga, via internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra användning av (eller missbruk) av sådana personuppgifter av andra.

6. Behåll och radera personuppgifter

6.1 Avsnitt 6 innehåller våra policyer och förfaranden för lagring av uppgifter, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.

6.2 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.

6.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:

(a) användningsdata kommer att bevaras under en period på minst 30 dagar efter insamlingsdatumet och under en högsta period av 90 dagar efter det datumet;

(b) kontodata kommer att bevaras under en period på minst ett år efter det att kontot stängts och under en period på högst 1 år efter det datumet.

(c) publiceringsdata kommer att bevaras under en period på minst 30 dagar efter det datum då den relevanta publikationen upphör att publiceras på vår webbplats eller genom våra tjänster, och under en högsta period av 90 dagar efter det datumet;

(d) Förfrågningsuppgifterna kommer att behållas under en period på minst ett år efter dagen för utredningen och under en högsta period av tre år efter det datumet.

(e) transaktionsdata kommer att behållas under en period på minst ett år efter transaktionsdatumet och under en högsta period på tio år efter det datumet.

(f) meddelandedata kommer att bevaras under en lägsta period på 30 dagar efter det datum som vi instrueras att upphöra med att skicka aviseringarna, och under högst 1 år efter det datumet (förutsatt att vi kommer att behålla anmälningsdata i den mån det är nödvändigt för uppfylla alla önskemål du gör för att aktivt undertrycka aviseringar); och

(g) datakategorin kommer att behållas under en period på minst 1 år och under en högsta period på 10 år.

6.4 Oaktat de övriga bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter om sådan lagring är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

7. dina rättigheter

7.1 I detta avsnitt 7 har vi listat de rättigheter som du har enligt lagen om dataskydd.

7.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd är:

(a) rätten till tillgång - du kan be om kopior av dina personuppgifter;

(b) rätten till rättelse - du kan be oss rätta till felaktiga personuppgifter och att fylla i ofullständiga personuppgifter;

(c) rätten att radera - du kan be oss ta bort dina personuppgifter;

(d) rätten att begränsa behandlingen - du kan begära användning för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;

(e) rätten att invända mot behandling - du kan göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter;

(f) rätten till dataportabilitet - du kan be att vi överför dina personuppgifter till en annan organisation eller till dig;

(g) rätten att klaga till en tillsynsmyndighet - du kan klaga på vår behandling av dina personuppgifter; och

(h) rätten att dra tillbaka samtycke - i den utsträckning som den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke, kan du dra tillbaka detta samtycke.

7.3 Dessa rättigheter är föremål för vissa begränsningar och undantag. Du kan lära dig mer om de registrerades rättigheter genom att besöka https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Du kan utöva dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter genom skriftligt meddelande till oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

8. Om cookies

8.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

8.2-kakor kan vara antingen "ihållande" cookies eller "session" -kakor: en ihållande cookie lagras av en webbläsare och kommer att vara giltig fram till dess inställda utgångsdatum, såvida inte användaren raderat före utgångsdatumet. en session cookie å andra sidan kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen när webbläsaren är stängd.

8.3 Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara länkade till informationen lagrad i och erhållen från cookies.

9. Kakor som vi använder

9.1 Vi använder cookies för följande ändamål:

(a) autentisering och status - vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats och för att avgöra om du är inloggad på webbplatsen (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies);

(b) personalisering - vi använder cookies för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa webbplatsen för dig (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies);

(c) säkerhet - vi använder cookies som ett led i de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive förhindrande av bedräglig användning av inloggningsuppgifter, och för att skydda vår webbplats och tjänster i allmänhet (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies);

(d) reklam - vi använder cookies för att hjälpa oss att visa annonser som är relevanta för dig (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies);

(e) analys - vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och prestanda på vår webbplats och tjänster (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies); och

(f) cookie-medgivande - vi använder cookies för att lagra dina preferenser i relation till användningen av cookies mer generellt (cookies som används för detta ändamål är: identifiera cookies).

10. Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

10.1 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och de cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

10.2 Vi använder Google Analytics. Google Analytics samlar in information om användningen av vår webbplats med hjälp av cookies. Den insamlade informationen används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Du kan läsa mer om Googles användning av information genom att besöka https://www.google.com/policies/privacy/partners/ och du kan granska Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy. De relevanta cookiesna är: Identifiera cookies.

10.3 Vi använder identifierad tjänsteleverantör för att ange tjänst. Den här tjänsten använder cookies för att ange ändamål. Du kan se sekretesspolicyn för denna tjänsteleverantör på https://chesterfieldsofacompany.com/. De relevanta kakorna är: identifiera kakor.

11. Hantera cookies

11.1 De flesta webbläsare tillåter dig att vägra att acceptera cookies och att radera cookies. Metoderna för att göra det varierar från webbläsare till webbläsare, och från version till version. Du kan dock få aktuell information om att blockera och radera cookies via dessa länkar:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Krom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); och

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

11.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser.

11.3 Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida.

12. Tillägg

12.1 Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida.

12.2 Du bör kolla denna sida ibland för att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

12.3 Vi kan ELLER meddela dig om ändringar ELLER betydande ändringar av denna policy via e-post.

13. våra uppgifter

13.1 Denna webbplats ägs och drivs av Chesterfield Sofa Company Ltd.

13.2 Vi är registrerade i England och Wales under registreringsnummer 07863177, och vårt säte finns på 366 Holcombe Road, Greenmount, Bury, Lancashire, BL8 4DT.

13.3 Vår huvudsakliga verksamhetsplats är på Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Storbritannien.

13.4 Du kan kontakta oss:

(a) per post till den postadress som anges ovan

(b) använd vår kontaktformulär

(c) via telefon, på det kontaktnummer som publiceras på vår webbplats; eller

(d) via e-post, med hjälp av den e-postadress som publiceras på vår hemsida.

14. Dataskyddsansvarig

14.1 Våra kontaktuppgifter för dataskydd är: Joanne Spencer, Chesterfield Sofa Company Ltd, Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Storbritannien.